Gendis Jawi

Nglampahi gesang ing ndusun saestu kathah samukawis ingkang ngangeni. Rikala taksih alit ngantos meh kelas kalih SMP, kula nderek gesang sareng Bapak-Simbok, Pak Tuwa (mbah kakung) lan Mbok Tuwa (mbah putri). Pak Tuwa pedamelanipan deres wit klapa ingkang saperlu kapendet legenipun kangge damel gendhis jawi.
Legen punika tlutuh manggar (kembang klapa) ingkang raosipun manis, miturut aturipun tiyang sepuh legen mekaten saged kangge jampi watuk. Pramila para wayahipun Pak Tuwa saestu remen ngunjuk legen punika kalebet kawula. Malah asring reka-reka watuk supados pun paringi taya legen ingkang raosipun tetep ngangeni ngantos sapunika.
Menewi legen sampun kaklempakaken dados sakwali lajeng pun godhog ngantos kenthel lan werninipun sampun dados kuning, ingkang saklajengipun dipun cithak mawi bathok klapa ingkang sampun pun bolongi ngandhapipun lan katutup godhong awar-awar. Sak sampunipun asrep bathok kawalik lan pun sebul saking bolongan ing ngandhap punika, gula lepasa sking bathok lajeng pun pepe ngantos saestu garing.
Gendhis jawi pun sade wonten peken lajeng pun tumbasaken uwos kangge paring tedhi sakulawarga kanthi lawuh ingkang prasaja nanging saestu eco, nggetihi lan paring kekiyatan ingkang cekap kangge makarya ing saben dina.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.